Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie odborných, technických a konzultačných služieb. Ťažiskovými sú pre nás dve oblasti – IT a kultúrno-historická, ktoré pokrývame komplexným portfóliom služieb „Art&Tech”.


Rozsah služieb Art&Tech zahŕňa prípravu projektových zámerov od identifikácie projektových príležitostí, možností a cieľov, cez spracovanie základného obsahu, rozpracovanie projektového zámeru a prípravy zadania projektu.

V rámci realizačnej fázy projektov poskytujeme služby od iniciálnej fázy, štúdie uskutočniteľnosti a projektového plánovania, cez realizáciu projektov - dodávku odborných a konzultačných služieb a riadenie projektu až po služby spojené s monitorovaním, riadením a podporou prevádzky.

Art&Tech 

[Tech]

IT služby sú zamerané najmä na oblasť IT a dátových centier, procesnej analýzy a optimalizácie, digitalizácie a virtualizácie, systémov pre podporu vedy a výskumu, vzdelávania a podpory prevádzky IT systémov.

[Art]

V rámci kultúrno-historickej oblasti sú naše služby zamerané na poskytovanie vysoko odborných výkonov prostredníctvom expertov pre príslušnú problematiku a odbornosť. Kľúčovou je oblasť obnovy a revitalizácie historických kultúrnych objektov, odborné posudzovanie, dozor a garancia expertných služieb.

[Art&Tech]

Kombináciou oboch skupín služieb poskytujme unikátne skĺbenie dvoch na prvý pohľad nezlučiteľných oblastí – moderné IT a historicko-kultúrne objekty. V tejto špecifickej oblasti prinášame jedinečné komplexné projektové riešenia od poradenstva a prípravy projektov, cez prieskumy, obnovu alebo komplexnú revitalizáciu objektov, digitalizáciu a virtualizáciu, integráciu údajov do medzinárodných informačných zdrojov, až po zabezpečenie prevádzky a dlhodobej udržateľnosti projektov.

V našom tíme pôsobia odborníci s mnohoročnými praktickými skúsenosťami a certifikovanou odbornosťou. Náš tím spolupracuje s množstvom externých profesionálov a tak sme pripravení zabezpečiť naozaj komplexnú sadu profesionálnych služieb a byť spoľahlivým a dôveryhodným partnerom vo vašom projekte.

 

 

Go to top